32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu, Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, 32 – 310 Klucze (e-mail: spjar2@poczta.onet.pl, 32 645 70 97)
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zbigniewem Murjasem pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych uczniów będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021 z dnia 16.11.2020r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 • 1  Na Inspektora Ochrony Danych wyznaczony zostaje Pan  Zbigniew Murjas pracownik firmy zewnętrznej – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego w Krasnymstawie.
 • 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.11.2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018   z dnia 20.07. 2018r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu  w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Zarządza się, co następuje:

 

 • 1 Wprowadza się rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2  Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych jest prowadzony w formie pisemnej, w tym również w formie elektronicznej.

 

Zarządzenie nr  22/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu  z dnia 11.04.2022 r.

w sprawie wprowadzenia nowej Polityki Ochrony Danych Osobowych

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, zarządza się, co następuje:

 • 1

Wprowadza się nową Politykę Ochrony Danych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, której załączniki (m. in. druki, formularze) od dnia wejścia w życie dokumentu należy stosować.

 • 2

Uchyla się zarządzenie nr 6/2018, z dnia 20.07.2018 r., z tym zastrzeżeniem, że dokumenty wytworzone na podstawie ww. zarządzenia zachowują swoją moc (m. in.  upoważnienia, ewidencja osób upoważnionych, oświadczenie o zachowaniu poufności, rejestr zawartych umów powierzenia).

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/-/ Violetta Auguścik

 

Załączniki:

 1. Polityka Ochrony Danych Osobowych.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status