32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Doradztwo zawodowe

Program orientacji zawodowej dla klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu

PROGRAM PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAROSZOWCU

Szybko następujące zmiany na rynku pracy i życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie. 

Program zawiera: podstawy prawne, założenia ogólne programu, cel ogólny programu, treści programowe, cele szczegółowe / osiągnięcia uczniów, warunki i sposoby realizacji programu, weryfikację efektów zajęć, rekomendację, ewaluację programu oraz proponowane scenariusze zajęć / tematykę zajęć dla poszczególnych oddziałów, proponowane spotkania z rodzicami i innych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Program doradztwa zawodowego dla klas VII - VIII

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII -VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W JAROSZOWCU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status