32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

ACTIVE KIDS. Język angielski na zajęciach wychowania fizycznego.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

TYTUŁ INNOWACJI: ACTIVE KIDS. Język angielski na zajęciach wychowania fizycznego.” 

RODZAJ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ: 

programowo-metodyczna 

 

AUTOR: PAULINA WOŁOWICZ 

 

 

1. PROGRAM NAUCZANIA NA KTÓRYM OPARTA JEST INNOWACJA 

 

„Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”. Innowacja jest uzupełnieniem w/w programu o wybrane treści nie zwiększając tym samym kosztów realizacji działań statutowych szkoły. 

2. NAUCZYCIEL WDRAŻAJĄCY INNOWACJĘ 

PAULINA WOŁOWICZ 

3.TERMIN WPROWADZENIA I CZAS TRWANIA INNOWACJI 

rok szkolny 2020/2021 

DATA ROZPOCZĘCIA: wrzesień 2020 

DATA ZAKOŃCZENIA:maj 2021 

4. MIEJSCE REALIZACJI: 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu 

 1. Kolejowa 18

32-310 Jaroszowiec 

 

5. Zakres innowacji:  

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 2.  Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu. 

Na zajęciach objętych innowacją uczniowie będą mieli możliwość wykazania się umiejętnościami ruchowymi, jak również wiedzą z zakresu języka angielskiego w dziedzinie rekreacji, sportu i edukacji zdrowotnej. 

 

6. Motywacja wprowadzenia innowacji: 

Innowacja „ ACTIVE KIDS. Język angielski na zajęciach wychowania fizycznego” jest moją odpowiedzią na wymogi nowoczesnego nauczania języków obcych a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.  

Do  obecnej bazy  stosowanych i sprawdzonych metod wychowania fizycznego i języka angielskiego dodałam niekonwencjonalne metody, techniki i formy organizacyjne, zezwalające dzieciom na dokonywanie wyborów i twórcze myślenie. 

 

 

 

Opis innowacji: 

 

 1. Wstęp 

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach życia, w sytuacjach spoza klasy szkolnej, w sposób nieformalny i pragmatyczny. Jest to szczególnie ważne dla najmłodszych uczniów, którzy zmotywowani do używania języka angielskiego w sytuacjach zabawy, współzawodnictwa sportowego, w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym, zaczynają kojarzyć  nabywanie języka i wykorzystanie swoich umiejętności z realnym życiem. 

2. Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

– wykorzystanie języka angielskiego na lekcjach wychowania fizycznego 

 – zapoznanie ze specyficznym słownictwem związanym z aktywnością ruchową, zabawą i  sportem 

– przełamywanie bariery komunikacyjnej  poprzez stworzenie możliwości posługiwania się językiem w naturalnych sytuacjach współzawodnictwa sportowego i zabawy. 

 

III. Cele innowacji 

Cele ogólne 

 • wprowadzenie dzieci w świat dźwięków języka obcego 
 • rozbudzenie zainteresowania nauką języka angielskiego 
 • wyrabianie motywacji do nauki języka obcego, poprzez wykształcenie świadomości, że język ten może stanowić środek komunikacji 
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata 
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności 

 

 

Cele szczegółowe 

Słuchanie 

 • osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego 
 • rozpoznawanie dźwięków, głosek i intonacji 
 • rozumienie wskazówek i poleceń nauczyciela 
 • rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi rozmówcy w prostych sytuacjach komunikacyjnych 
 • rozumienie ogólnego sensu słuchanego tekstu 

 

Mówienie 

 • opanowanie poprawnej wymowy i intonacji 
 • umiejętność powtórzenia słów i prostych zdań 
 • stosowanie wyuczonych zwrotów w prostych sytuacjach komunikacyjnych 

 

 

 1. Metody i formy

Dziecko na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma ogromną zdolność imitacji. Ucząc się języka obcego, stosuje techniki przyswajania języka rodzimego (pierwszego), które polegają na przysłuchiwaniu się i powtarzaniu gotowych formuł oraz zestawień słownych. Nauczanie małych dzieci powinno więc polegać przede wszystkim na podawaniu im odpowiednich wzorców językowych w formie pojedynczych słów, rymujących się wyrazów, zwrotów i prostych zdań, które uczeń opanuje przez naśladowanie. Cały ten proces jest jednak możliwy przy jak najczęstszym kontakcie z językiem obcym, do czego dążę za pomocą opisywanej innowacji. 

 

 • Pantomima – uczniowie za pomocą ruchu przedstawiają postacie wykonujące pewne czynności, zadaniem klasy jest w języku angielskim określić daną czynność. 
 • Zabawa Teddy Bear – doskonała jako ćwiczenie ruchowe. Nauczyciel trzymając maskotkę i naśladując nią odpowiednie ruchy, wydaje komendy: Sit down! Look at me. Clap your hands, turn around, point your nose, touch your toes, jump up high, reach for the sky  itp. 
 • Zabawy ruchowe przy muzyce, np: Head and shoulders  – uczniowie śpiewając piosenkę w coraz szybszym tempie wykonują ćwiczenia polegające na dotykaniu wymienianych części ciała: 

“ Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes. 
Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes. 
And eyes and, ears and, mouth and nose. 
Head, shoulders, knees and toes, 
Knees and toes.” 

 • Zabawa z piłką – nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę wypowiadając w języku angielskim np. dowolny kolor. Dziecko łapie piłkę, a następnie odrzuca tłumacząc na język polski zasłyszany wyraz. Zabawa może być w różny sposób modyfikowana, np. n-l mówi po polsku, a dziecko po angielsku. Zakres tematyczny wyrazów jakie mogą być zastosowane również jest nieograniczony i zależy od poziomu wiedzy danej grupy. 
 • Powitanie w parach – dzieci dobierają się parami. Nauczyciel wydaje komendy, a dzieci dotykają się danymi częściami ciała: With your partner: head to headshoulder to shoulderhead to shoulderknee to kneearm to arm,  etc. 
 • Naśladowanie zwierząt – nauczyciel mówi po angielsku nazwę zwierzęcia(przedstawia grafikę) a dzieci nazywają i naśladują to zwierzę, np. frog jumps, bear walk, gorilla shuffle 
 • Ćwiczenia Total Physical Response (TPR) Reagowanie całym ciałem: – wykorzystywane może być także jako ćwiczenia śródlekcyjne. Nauczyciel wydając polecenia wykonuje je razem z uczniami:  

Put your arms up, higher… 
Relax – Now stretch your right arm out: 1, 2, 3,…,10 
Relax – Stretch your left arm out: 1, 2, 3,…, 10 
Relax – Right foot. Stand on your right foot: 1, 2, 3,…, 10,  etc. 

 • Cosmic Kids Yoga –nauka podstawowych pozycji pozycji jogi i ich angielskie nazwy, nauka medytacji, wyciszenia.  

 2. Przewidywane osiągnięcia(korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie poznają nowe słownictwo oraz proste zwroty angielskie w zakresie wychowania fizycznego, uczniowie klasy 2  z pomocą nauczyciela przeprowadzą rozgrzewkę z zastosowaniem komend angielskich, spróbują wyjaśniać zasady zabawy opisanej w prosty sposób po angielsku i popartej jednoczesnym pokazem ruchowym. 

Wszyscy uczniowie zaczną odważniej wypowiadać się w języku angielskim i próbować swoich sił występując przed grupą , np. przy prowadzeniu rozgrzewki, podczas powtórki w części końcowej lekcji. 

Uczniowie poznają słownictwo części dyscyplin sportowych uprawianych latem i zimą, symbole związane z olimpiadą, cechy motoryczne, części ciała, ćwiczenia, liczby, kolory, sprzęt sportowy wykorzystywany na lekcjach i przez sportowców poznanych dyscyplin  sportowych, chętnie poszerzają zasób słów angielskich o tematyce sportowej i dotyczącej zdrowia pytając o nie, szukając informacji w słowniku i Internecie. Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej a także podzielności uwagi. 

Uczniowie mniej zdolni ruchowo chętniej biorą udział w zajęciach WF-u z językiem  angielskim, gdyż mogą wykazać się znajomością języka, dobrą pamięcią co zwiększa ich pewność siebie. 

Wszyscy uczniowie stopniowo usprawniają wymowę w zakresie języka angielskiego 
 i umiejętność rozumienia ze słuchu. 

 

 

 

 3.Tematyka zajęć

Program nauczania na zajęciach objętych  innowacją  jest oparty na „Programie nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej” Krzysztofa Warchoła. Treści nauczania zawarte są w aktualnej podstawie  programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i realizowane w zakresie wszystkich obszarów wychowania fizycznego. 

VII. Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi: 

 – ankietę wśród rodziców 

 – rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami, 

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. 

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.  

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status