32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//spiobwjaroszowcu  

Dane teleadresowe jednostki:  

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  

Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18  

32-310 Klucze  

tel/fax:32 645 70 97  

e-mail: spjar2@poczta.onet.pl  

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20  

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.  

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji. W miarę możliwości  będziemy poprawiać dokumenty, żeby były dostępne cyfrowo w odpowiedniej formie, oraz dołożymy starań by nowe były przygotowane poprawnie.  

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych  

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP  

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:  

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie  
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami  
 • mapa strony  
 • teksty zamieszczone w serwisie są napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności;  
 • redaktor serwisu starają się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia, przekierowania do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link;  
 • Zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami czyli zejście pracownika do klienta po zawiadomieniu, że istnieje konieczność obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.  

Data sporządzenia deklaracji  

Deklarację sporządzono dnia 06.11.2019r.  

   

Deklarację zaktualizowano dn. 27.09.2020r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu.  

Skróty klawiaturowe  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Violetta Auguścik  
e-mail: spjar2@poczta.onet.pl
Telefon: 32 6457097  

Procedura wnioskowo-skargowa  

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl  

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek II-kondygnacyjny (parter, piętro, w części podpiwniczony). Sala gimnastyczna usytuowana od strony zachodniej w półpoziomie między piwnicami i piętrem – na poziomie terenu.
 2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Leśnej (strona zachodnia). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 3. Nieopodal wejścia głównego znajduje się portiernia, sekretariat oraz gabinet dyrektora szkoły.
 4. Wejście do segmentu żywieniowego z placu gospodarczego znajduje się od strony ulicy Leśnej (strona północna).
 5. W budynku szkoły nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na każdej kondygnacji znajduje się tablica z informacją o rozmieszczeniu pomieszczeń.
 7. W budynku na każdym poziomie (parter, piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.
 8. Budynek nie posiada windy.
 9. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
 10. Na terenie budynku nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
 11. W szkole w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status