32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Koncepcja pracy szkoły

KSZTAŁCENIE

Zakładane cele Zadania do realizacji
1. Uzyskanie wysokich wyników w egzaminach zewnętrznych

1. Systematycznie przeprowadzane egzaminy próbne

2. Wyjazdy edukacyjne w dni wolne od zajęć edukacyjnych przygotowujące do egzaminów

3. Organizacja przez klasy siódme i ósme Festiwalu Nauki- spotkania, pokazy organizowane przez uczelnie

4. Wyjazdy na pokazy naukowe na UJ, UŚ, AGH

2. Sukcesy uczniów w konkursach i zawodach

1. Organizacja szkolnych i gminnych zawodów sportowych i konkursów

2. Współpraca ze szkołami gminy Klucze i powiatu olkuskiego celem współorganizacji konkursów

3. Zachęcanie uczniów do licznego udziału w konkursach i zawodach sportowych

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów 1. Organizacja kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, m.in. warsztatów dziennikarskich, kodowania, szachów, gazetki szkolnej
4. Promowanie uczniów

1. Umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej.

2. Cykliczne apele podsumowujące sukcesy uczniów

5. Innowacje pedagogiczne

1. Wprowadzenie drugiego języka obcego od klasy szóstej w ilości 2h tygodniowo.

2. „ Pogotowie internetowe” dla uczniów klas IV-VIII

3. „ Klub czytających rodziców” – projekt dla uczniów klas I-III – wspólne czytanie z rodzicami

WYCHOWANIE I OPIEKA

Zakładane cele Zadania do realizacji
1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku kształcenia

1. Cykliczne spotkania z rodzicami uczniów klas I-III- „Zanim pójdę w świat” (rodzice w roli ekspertów wybranych zawodów)

2. Spotkania uczniów klas IV-VIII z absolwentami szkoły: „Moja przyszłość, mój sukces”

3. Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów z okolicznych zakładów pracy

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych

1. Organizacja Dnia Zdrowia dla klas I-III.

2. Rozwijanie samorządności w szkole- wzmocnienie roli Samorządu Uczniowskiego

3. Propagowanie harcerstwa

4. Udział w akcjach charytatywnych

5. Powołanie Klubu Wolontariatu – spotkania z seniorami

6. Mediacje rówieśnicze

3. Promowanie czytelnictwa

1. Organizacja szkolnych konkursów czytelnictwa dla klas I-VIII

2. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Zakładane cele Zadania do realizacji
1. Współpraca z rodzicami  

1. Organizacja wspólnych imprez, np. Festiwal Młodych Talentów– pokaz talentów sportowych, artystycznych i innych

2. Organizacja Pikniku Rodzinnego

2. Współpraca z organizacjami działającymi w środowisku

1. Współpraca z GOK Jaroszowiec, z LKS Unia Jaroszowiec , „ Hardzi”-organizacja wspólnych imprez i realizacja wspólnych projektów 

2. „ Być jak Andrzej Grubba”- Festiwal Tenisa Stołowego  

3. Współpraca z KGW – wspólne spotkania wielopokoleniowe klas                 I-III: Andrzejki, Ostatki, Dzień Babci, wspólne zdobienie pisanek.

4. Współorganizacja programu  Umiem pływać”

5. Współpraca szkoły z lokalnymi firmami- organizowanie spotkań, wycieczki edukacyjne do zakładów pracy

3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym

1. Organizacja gminnego konkursu plastyczno-literackiego  Z orłem białym przez stulecia” z okazji Święta Szkoły-  objęcie konkursu patronatem przez parlamentarzystów z naszego regionu

2. Jarmark Świąteczny– możliwość pozyskiwania środków na potrzeby szkoły

3. Edukacyjne gry terenowe – wykorzystanie uroków okolicy 

4. Powołanie do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły

1. Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na organizację zajęć dla uczniów 

2. Pozyskiwanie funduszy celem wzbogacenia bazy szkoły 

5. Organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży 1. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami z Powiatu Kyffhäuser– udział uczniów w wymianie młodzież

ZARZĄDZANIE

Zakładane cele Zadania do realizacji
1. Sprawne zarządzanie placówką. 

1. Usprawnienei pracy z dziennikiem elektronicznym celem lepszego kontaktu z uczniami, ich rodzicami oraz pracownikami szkoły

2. Uaktualnianie na bieżąco informacji na stronie internetowej

2. Kadra szkoły 

1. Organizacja WDN, rozwój zawodowy

2. Systematyczne spotkania zespołów oraz spotkania zespołów z dyrektorem

BAZA LOKALOWA

Zakładane cele Zadania do realizacji
1. Wzbogacanie wyposażenia szkoły

1. Zakup sprzętu i narzędzi TIK do efektywniejszego prowadzenia zajęć

2. Zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów

3. Wykonanie niezbędnych remontów w szkole

2. Monitoring 1. Doposażenie szkoły w nowoczesne kamery
3. Remont placu szkolnego

1. Stworzenie „zielonej strefy relaksu”

2. Remont boiska szkolnego i parkingu przy szkole.

4. Uzupełnianie księgozbioru szkolnego 1. Uzupełnianie księgozbioru i zasobów multimedialnych biblioteki szkolnej

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status