32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I ĆWICZENIOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ORŁA BIAŁEGO W JAROSZOWCU.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEDMIOT REGULAMINU

§ 1

 1. Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych” zwany dalej „Regulaminem” reguluje:
  1. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub    materiałów edukacyjnych;
  1. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Każdy uczeń i rodzic powinien zaznajomić się z „Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”
 3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega ewidencji.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

§ 1

 1. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki,

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 • Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.

ROZDZIAŁ III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

§1

 • Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji celowej zostają przyjęte na stan biblioteki na podstawie faktur.
 • Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność Szkoły.
 • Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
 • Decyzję w kwestii wycofania ich ze zbiorów podejmuje Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1

Użytkownicy podręczników szkolnych

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w danym roku szkolnym lub zostali przyjęci do szkoły w trakcie roku szkolnego.
 2. Wypożyczenie podręczników przez uczniów i ich zwrot podlega ewidencji. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.
 2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy.
 3. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 4. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować uczniów, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręczników i materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłosili.

§ 3

Procedura wypożyczania podręczników

 1. Bibliotekarz wypożycza podręczniki uczniom na podstawie list uczniów.
 2. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby po wypożyczeniu sprawdzili stan podręczników lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili nauczycielowi bibliotekarzowi.

§ 4

Zmiana szkoły

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.
 2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.
 2. Uczeń ma obowiązek oprawić otrzymane podręczniki i na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika

 1. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze użytkowanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika.
 2. Na żądanie wychowawcy lub bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, zobowiązany jest do ich naprawy.

§ 3

Zakres odpowiedzialności

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, szkoła może żądać zwrotu kosztu jego zakupu.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zniszczył bądź zgubił podręcznik zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej kwoty na podane konto i przekazanie potwierdzenia wpłaty do sekretariatu szkoły w celu rozliczenia podręczników.

Numer konta: 87124047481111000048740843

Gminny Zespół Oświaty w Kluczach

tytułem:        Szkoła Podstawowa w Jaroszowcu zwrot kosztów zniszczonego/zagubionego podręcznika ucznia/uczennicy (imię i nazwisko)

 • Wartość podręczników określana jest przez wydawnictwo na nowo w każdym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 3. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status