32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Świetlica i biblioteka

REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Świetlica prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od poniedziałku do piątku w
godzinach 11.20-15.20 zapewniając opiekę uczniom kl. I-VIII .

2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego
nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze
względu na:
– czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
– organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole
Określone wyżej warunki stanowią o pierwszeństwie w przyjęciu dzieci do świetlicy.

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub
prawnych opiekunów (KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA), składanego corocznie w
świetlicy.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia KARTY ZGŁOSZENIA
oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
Wychowawca przekazuje ucznia pod opiekę jedynie osobie wpisanej w KARCIE
ZGŁOSZENIA.

6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę inną niż wskazaną w KARCIE
ZGŁOSZENIA, rodzić zobowiązany jest napisać jednorazowe oświadczenia wskazując osobę
upoważnioną do odbioru ucznia.

7. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę w celu wyjścia na dodatkowe zajęcia lub w
celu powrotu do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego
opiekuna.

8. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do punktualnego
odbioru dziecka ze świetlicy. O sytuacji (uzasadnionej losowo) nieodebrania dziecka ze
świetlicy do godz. 15.20 rodzic informuje wychowawcę świetlicy i ustala jak najszybszy czas
odbioru dziecka.

9. Rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy świetlicy fakt
odebrania dziecka z dodatkowych zajęć, boiska szkolnego, placu zabaw, itp.

10. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

11. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.

12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
(np. do toalety, biblioteki, itp.) u wychowawcy.

13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby
dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów .

14. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad,
dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania
się, podstawowych zasad higieny, do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy
oraz zasad opuszczania świetlicy.

15. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na
powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

16. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod
nadzorem nauczyciela świetlicy.

17. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

18. W świetlicy znajdują się jedynie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub
zdezynfekować.

19. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce,
podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w jednej sali.

21. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans
społeczny.

22. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.

23. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

24. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.

25. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.

26. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg
oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego
pomieszczenia z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie
powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

Rozdział I 

Zagadnienia ogólne 

§1. 

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

Rozdział II 

Funkcje biblioteki 

§ 2.

Biblioteka: 

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.
 4. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozdział III 

Organizacja biblioteki 

§3.

 1.Nadzór:

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły podstawowej, który: 

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki,

b) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

2.Lokal:

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni. 

3.Zbiory:

a) biblioteka gromadzi następujące materiały:

– wydawnictwa informacyjne, 

– podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli, 

– podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego, 

– lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, 

– lektury uzupełniające do języka polskiego, 

– literaturę popularnonaukową i naukową, 

– wybrane pozycje z literatury pięknej, 

– wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, 

– odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, 

– podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, 

– materiały audiowizualne. 

 b) strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,

 c) rozmieszczenie zbiorów:

– literatura piękna stoi w układzie działowym, 

– literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD, 

– lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas, 

– księgozbiór podręczny – w czytelni i przy ladzie bibliotecznej, 

 1. d) gazety codzienne oraz czasopisma społeczno-kulturalne przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,
 2. e) prasa i księgozbiór podręczny udostępniane  są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
 3. Pracownicy:
 4. a) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
 5. b) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 6. Czas pracy biblioteki:
 7. a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 8. b) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
 9. c) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
 10. Finansowanie wydatków:
 11. a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
 12. b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
 13. c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 14. d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

Rozdział IV 

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza 

§4.

 1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

 1. a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. c) udzielania informacji,
 4. d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 5. e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

h)diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych, 

i)wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 1. Pracaorganizacyjno– techniczna. 

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

 1. a) gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 2. b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 3. c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 4. d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 5. e) organizacji udostępniania zbiorów,
 6. f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)
 7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 8. a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 9. b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 10. c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 11. d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
 12. e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykęwypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencjęwypożyczeń, 
 13. f) doskonali warsztat pracy,

g)prowadzi systematyczne, stałe zajęcia z czytelnikiem opornym, wymagającym wsparcia, zdolnym. 

Rozdział V 

Prawa i obowiązki czytelników 

§5.

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbęwypożyczeńz podaniem terminu ich zwrotu. 
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: nagana wychowawcy klasy, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej ”.
 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 10. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

§6.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ORŁA BIAŁEGO W JAROSZOWCU.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status