32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja IV (2022)

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci      „Na początku była miłość – moja rodzina” – Edycja IV (2022)

Regulamin

1) Organizator:

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. „Na początku była miłość – moja rodzina” (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 24/1 w Krakowie.

 • Cele Konkursu:
  • zachęcenie rodziców i wychowawców do rozmów z dziećmi na temat wartości rodziny w ich życiu;
  • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka;
  • rozwijanie talentów plastycznych dzieci.
 • Kategorie wiekowe Uczestników Konkursu:
  • dzieci w wieku przedszkolnym;
  • dzieci z klas I–III szkół podstawowych.
 • Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  • wypełnienie właściwego formularza on-line na stronie internetowej Organizatora Konkursu: pro-life.pl/konkurs-dla-dzieci;
  • podpisanie i wydrukowanie wygenerowanego formularza, otrzymanego na swojego e-maila;
  • przesłanie pocztą tradycyjną na adres Organizatora pracy będącej twórczą interpretacją tytułu Konkursu wraz z formularzem zgłoszenia. Z tyłu pracy należy nakleić część formularza, wygenerowanego podczas wypełniania on-line, oznaczoną jako naklejka (prosimy o zabezpieczenie pracy na czas wysyłki);
  • format i technika pracy dowolna;
  • każdy Uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac z zastrzeżeniem, że może otrzymać jedynie jedną nagrodę.
 • Do każdej prac należy wygenerować i przesłać osobny formularz zgłoszeniowy. W przypadku prac zbiorowych, jeden formularz przeznaczony specjalnie dla prac zbiorowych. Autorzy prac zbiorowych muszą należeć do tej samej kategorii wiekowej.
 • Termin zgłaszania prac:

Prace prosimy przesłać pocztą do 30 kwietnia 2022 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
ul. Krowoderska 24/6, 31-142 Kraków
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dzieci”.

Prace można też dostarczyć osobiście do biura Organizatora (ul. Krowoderska 24/6 w Krakowie) w godzinach 8-16, do 30 kwietnia 2022 r.

7) Ocena prac:

Prace oceni komisja powołana przez Organizatora. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki, staranność wykonania i samodzielność.

9) Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej Organizatora www.pro-life.pl 1 czerwca 2022 r.

8) Nagrody:

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (książki i artykuły plastyczne). Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą do 30 czerwca 2022 r. (tylko pod polskie adresy).

10) Organizator nie zwraca prac konkursowych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych w ramach jego statutowej działalności edukacyjnej, drukiem, na nośnikach cyfrowych oraz w internecie (bez honorarium autorskiego).
 2. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu może zostać podane publicznie w celu przedstawienia listy laureatów Konkursu lub prezentacji prac konkursowych.
 3. Rodzic (Opiekun Prawny) Uczestnika Konkursu lub opiekun pracy zbiorowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Uczestnika Konkursu. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest dostępna na stronie internetowej www.pro-life.pl w zakładce „O nas”.

Kraków, 17 grudnia 2021 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status