32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

XXI Małopolski Konkurs Kaligraficzny

XXI Małopolski Konkurs Kaligraficzny

„O  Z ł o t e   P i ó r o”„Tekst kaligraficzny ma swój niepowtarzalny urok. Charakterystyczny kształt liter. Specyficzne odstępy miedzy nimi. Każda litera jest trochę inna, zależnie od tego ,obok jakiej litery stoi, co piszemy i jakie temu towarzyszą emocje. Odręczne pisanie dyscyplinuje człowieka i porządkuje sposób myślenia. Najważniejsze by ostatecznie tekst wyglądał estetycznie”.                                                                       
                                                                                                               Prof. Wiktor Zin

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie

zaprasza uczniów kl. IV –VIII szkół podstawowych
   do udziału w

XXI Małopolskim Konkursie Kaligraficznym

„O  Z ł o t e   P i ó r o”

Cele konkursu:

 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności kształtnego i pięknego pisania

z wykorzystaniem pióra

 • uwrażliwienie na walory estetyczne związane ze sztuką kaligrafii poprzez podejmowanie działań twórczych
 • utrwalanie właściwych nawyków manualnych związanych z umiejętnością pisania: kierunku kreślenia liter, ich kształtu, proporcji
 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej kaligrafii polskiej i europejskiej
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych .

ETAP I

 1. Uczniowie wykonują prace przedstawiające wskazany tekst literacki zapisany w języku polskim. Dopuszcza się odwzorowanie dowolnych krojów pisma nowożytnego pochodzących z łacińskiego kręgu kulturowego.
 • Wymagania dotyczące prac uczniów w I etapie konkursu:
 • obowiązkowy format  –  A3  –  gładki papier (bez linii lub kratki)
 • technika wykonania – dowolna (praca wykonana piórem)
 • wielkość liter – dowolna(wskazana dbałość o właściwe rozplanowanie tekstu)
 • Komisje szkolne przesyłają na adres organizatora do pięciu najlepszych prac uczniów wraz z Kartą zgłoszenia i oświadczeniami (załączniki 1-3 do regulaminu), w dniach od 09 do 20 maja 2022 roku.  Należy opisać je na odwrocie, podając imię i nazwisko ucznia, klasę ,adres szkoły i telefon oraz nazwisko nauczyciela-opiekuna.
 • Prace uczniówa. zostaną ocenione przez Komisję Konkursową i zakwalifikowane do II etapu konkursu.
 • Informacja zostanie umieszczona  najpóźniej 01 czerwca 2022r.
 • Oceniając prace w I etapie konkursu, Komisja będzie przyznawać punkty biorąc pod uwagę:
 • ogólne wrażenie estetyczne oraz czytelność pracy
 • spełnienie wymogów konkursowych
 • rozplanowanie tekstu, kształt liter, ich właściwe proporcje
 • płynność pisma i estetykę połączeń literowych
 • poprawność ortograficzną

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele-opiekunowie mają prawo wglądu do protokołu oceny prac po pierwszym etapie konkursu. W przypadku zastrzeżeń do werdyktu komisji , istnieje możliwość złożenia pisemnego odwołania na ręce organizatora do dnia 03.06. 2022 roku.

 

ETAP II

1.     Odbędzie się 10 czerwca 2022 roku (piątek)  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie o godz.9.00

 

2.      Zadaniem uczniów – laureatów I etapu konkursu, będzie zapisanie krótkiego (prostego pod względem ortograficznym) tekstu literackiego. Zostanie on  w formie wydruku przekazany uczniom do przepisania. Następnie uczestnicy otrzymają odpowiednią ilość czasu na właściwy zapis tekstu i jego rozplanowanie. (Zazwyczaj jest to około 60 minut.) Prace będą wykonywane  na gładkim  papierze z użyciem pióra zaopatrzonego w stalówkę.
 
3.      Uczeń powinien posiadać własne pióro, liniały przekażą organizatorzy. Dopuszcza się wykorzystanie piór oraz stalówek kaligraficznych.
 • Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV- V I oraz VII-VIII .
 • W związku z sytuacją pandemiczną organizacja finału może zostać zmodyfikowana. Jeżeli pozwolą na to warunki, zaprosimy do II etapu kilkunastu najlepszych finalistów, którzy
  w reżimie sanitarnym powalczą w konkursowych zmaganiach o tytuł laureata.
  W przypadku, gdy organizacja finału w sposób stacjonarny nie będzie możliwa,  osobom zakwalifikowanym nadany zostanie tytuł finalisty i przesłane pocztą stosowne dyplomy.
 • Aktualne informacje dotyczące organizacji podsumowania konkursu zostaną na początku czerwca umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 • Komisja Konkursowa w II etapie będzie oceniać:
 • ogólne wrażenie estetyczne
 • kształt pisma i jego nachylenie
 • sposób łączenia liter
 • poprawność ortograficzną

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu finału.
 • Lista nagrodzonych zostanie także umieszczona na szkolnej stronie internetowej.
 • W przypadku , gdy przeprowadzenie stacjonarnego finału nie będzie możliwe, finaliści otrzymają drogą pocztową stosowne dyplomy.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich albo udzieleniem licencji wyłącznie uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 2. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 3. publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 5. prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
 6. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBWOYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II, 32-725 Rajbrot 362, tel. 014 685 29 80, adres e-mail: psprajbrot@szkolarajbrot.edu.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie jest Pani Patrycja Powroziewicz – Wrona, adres e-mail: odo@lipnicamurowana.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO
  (tj. przetwarzanie danych odbędzie się na podstawie zgody).
 4. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą w celach:
  1. organizacji i przeprowadzenia XXI Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O  Złote   Pióro”,
  1. wyłonienia laureatów Konkursu,
  1. publikacji zdjęć dziecka (po uprzednim wyrażeniu zgody) w mediach tj. stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej, stronie internetowej Gminy Lipnica Murowana, stornie Facebook GDK Lipnica Murowana, stronie Facebook Gmina Lipnica Murowana, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu.
 5. Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań oraz osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przekazane do państwa trzeciego. W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA  (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informujemy, że spółka przekazuje dane osobowe na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 7. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz po jego zakończeniu przez czas trwania ewentualnych postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane te przetwarzane będą do momentu wycofania zgody.
 9. Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Jeśli Uczestnik konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
 13. Podanie danych osobowych jest wymogiem wzięcia udziału w XXI Małopolskim Konkursie Kaligraficznym „O  Złote   Pióro”,, , nie podanie danych osobowych skutkować będzie nie wzięciem udziału w Konkursie.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Ważne jest, by prace nadesłane przez uczniów cechowała „prostota” i umiar w zdobieniach. Ewentualne ozdobniki graficzne oraz krój pisma winny korespondować  z treścią zapisanego tekstu.
 • Bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie pracy, aby nie ulega ona uszkodzeniu podczas transportu.
 • Trzy pierwsze lokaty premiowane będą nagrodami. Przyznane zostaną także wyróżnienia. Możliwe jest również wyłonienie laureata Grand – Prix . Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • W celu wzięcia udziału w Konkursie, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia oraz oświadczenia, załącznik nr 1 – 3 do Regulaminu.
 • Udział w XXI Małopolskim Konkursie Kaligraficznym jest równoznaczny ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora, w celu organizacji i przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu.
 • Rodzice/opiekunowie prawni udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z jego udziałem w XXI Małopolskim Konkursie Kaligraficznym (m.in. podczas rozdania nagród), w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć jak: udostępnienie na stronach internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu. Zgodę na upublicznienie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora, nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie. Oświadczenie dotyczące praw autorskich stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.


Adres organizatora:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie

Rajbrot 362

32-725 Rajbrot

woj. małopolskie

tel/fax  (014) 685-29-80

https://spszkolarajbrot.edupage.org/

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:

mgr Iwona Mularz, mgr Rafał Pajor

Tel. 502 834 831

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status