32-310 Jaroszowiec, ul. Kolejowa 18, tel. 32 6457097
Select menu item

UCHWAłA NR XXXVI/218/2017 RADY GMINY KLUCZE z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzqcym jest Gmina Klucze

WÓJT GMINY KLUCZE


Zarzqdzenie Nr OR.0050.3.2023
WÓJTA Gminy Klucze

z dnia 11 stycznia 2023 r.

W sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniajqcym do oddziału przedszkolnego, przedszkoli i szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze na rok szkolny 2023/24

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poin. zm.)

zarzadzam, co nastqpuje…

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status